Vision Kitchen

Merkontwikkeling, Waardepropositie Ontwerp, Businessmodel Innovatie & Scenarioplanning


Door socio-demografische, technologische, digitale, biologische en klimatologische ontwikkelingen, verandert de wereld van food razendsnel. Verken samen met Vision Kitchen jouw mogelijke toekomst hierin en de kansen die deze veranderende wereld met zich mee kan brengen

We staan aan de vooravond van een transitie in voeding, waarvan het op dit moment nog lastig in te schatten is hoe deze zal gaan verlopen. De één zal deze transitie zien als een grote kans, terwijl het voor de ander vooral onzekerheid met zich meebrengt. Wat vaststaat, is dat deze veranderende wereld een bredere scope eist op innovatie en waardepropositie-ontwerp met relevant onderscheid en toegevoegde waarde voor klanten en consumenten.

Vision Kitchen kan met zijn uitgebreide kennis op het gebied van marketing, technologie en de relatie tussen mens en voeding, producenten en aanverwante organisaties helpen deze gebieden verder te verkennen en strategische keuzes te maken.

Veranderend speelveld

De ontwikkelingen die de 4e industriële revolutie* met zich meebrengt en de veranderingen op het gebied van socio-demografie en het klimaat, zullen niet alleen impact hebben op de foodproductieprocessen, maar ook op het gebied van branding, transport, handel, contracting, kwaliteitscontrole, communicatie, finance en onze relatie met voeding.

*voor een uitleg van de 4e industriële revolutie bekijk het onderstaande filmpje van het World Economic Forum

Het is voor veel organisaties lastig in te schatten hoe zij het beste kunnen omgaan met deze ontwikkelingen, en hoe zij de stappen die genomen zouden moeten worden het beste kunnen prioritiseren. Vision Kitchen kan hierin helpen, door samen met de opdrachtgever een heldere richting te kiezen en vervolgens geleidelijk de producten, services en diensten hierop aan te laten sluiteDe focusgebieden van Vision Kitchen liggen op de middellange- (tussen 5 en 10 jaar) en lange- (tussen 10 en 25 jaar) termijnontwikkelingen. In de tussentijd wordt er uiteraard ook gekeken hoe er op de kortere termijn optimalisatie

Vision Kitchen’s Food 2030

Sorteer vóór op de toekomst en start vandaag nog met het toekomstbestendig maken van jouw businessmodellen, services of merken. Met een outlook tussen de 5 en 10 jaar bouwen wij samen met onze klanten aan futureproof organisaties, business modellen en waardeproposities in (fresh) food (B2B & B2C)

Waardepropositie-ontwerp / Merkontwikkeling

Vision Kitchen’s Food 2040

Ontwikkel samen met Vision Kitchen mogelijke toekomstscenario’s voor jouw organisatie.  Gebaseerd op Vision Kitchen’s visies op het gebied van food, technologie, digitalia en socio-demografie worden de meest relevante scenario’s uitgewerkt, wat voor focus en sturing zorgt in de organisatie. Na het in kaart brengen van de verschillende scenario’s, kan een strategie gekoppeld worden aan een stappenplan. Dit helpt beter onderbouwde beslissingen te nemen voor langetermijninvesteringen gerealiseerd kan worden, in opmaat naar de langetermijnstrategie.

Vision Kitchen Scenarioplanning

Exploitatie vs Exploratie

We zien dat het voor veel organisaties lastig is om binnen de huidige bedrijfsprocessen oog te houden voor de veranderende toekomst. Toch is het erg belangrijk om hier pro-actief mee om te gaan en niet te wachten totdat je alleen nog kunt “innoveren” met je rug tegen de muur. In onze visie is het noodzakelijk om de exploratie parallel aan de exploitatie te laten lopen, en innovatie vooral te combineren met ‘optimalisatie’. Zoals ook in het onderstaande model te zien is, vindt op het raakvlak van beide processen (business model) innovatie plaats.

Vision Kitchen kan helpen om deze exploratie samen met de opdrachtgever op te zetten, door de huidige activiteiten (zowel exploitatie als reeds aanwezige exploratie) te inventariseren, het exploratieproces vorm te geven en te activeren.

Design thinking

In al onze projecten hanteren wij de design thinking-methodiek. Bij design thinking is je vertrekpunt niet een vooraf bepaalde probleemstelling, maar juist de trigger tot verandering of verbetering. Het zou als ‘detaillistisch geneuzel’ over kunnen komen, maar er zit een wezenlijk verschil in de uitkomsten van de processen. Het nadeel van vertrekken vanuit een probleemstelling is dat je als organisatie al een bepaalde richting op gaat in je oplossing. Als je de trigger als uitgangspunt neemt, kunnen er verhelderende inzichten op worden gedaan die leiden tot een andere of beter gedefinieerde probleemstelling.

Door je stakeholders al in een vroeg stadium bij een project te betrekken (naar buiten kijken), kunnen de volgende stappen in de ontwikkeling, via een iteratief proces, veel sneller getest, geprototyped en doorontwikkeld worden. Dit levert een relevanter en beter eindresultaat op, dat volledig is afgestemd op de relevante wensen en behoeften van de businesspartners.

Doordat we in ons proces starten met kwalitatieve research bij relevante stakeholders en ons ‘onderdompelen’ in hun wereld en de markten, kan er een veel concretere en relevantere probleemstelling worden bepaald.

Merkontwikkeling volgens Vision Kitchen

De traditionele manier van merkontwikkeling werkt niet in (fresh)food. Een foodmerk van nu is niet alleen een product, gevoel of belofte, maar juist de optelsom van alle ervaringen die de klant of consument heeft met jouw product en/of service. Die ervaringen moeten leiden tot reëel en relevant onderscheid voor de klanten en of consumenten. In een goed afgestemde propositie komen de technologische, biologische en fysieke aspecten allemaal bij elkaar en kan ‘commodity trade’ omgebogen worden naar een servicegerichte, relevante business offering.

Of het nu gaat om de ontwikkeling van een nieuw productmerk, de (re-)branding of positionering van een organisatie, in onze optiek kun je in food alleen nog echt onderscheid maken door *waardepropositie-ontwerp.

*Waardepropositie-ontwerp

Een waardepropositie is een heldere beschrijving van een tastbaar resultaat, door de klant of de consument ervaren, bij het gebruik van je producten/diensten. Deze tastbare resultaten worden ontleend aan bestaande kenmerken van product of services, maar kunnen ook vanuit de behoeften van de klanten en/of consumenten ontworpen worden (human centered design).

Bij waardepropositie-ontwerp ga je op zoek naar de ‘pains and gains’ van je klanten of gebruikers. Als deze grondig in kaart zijn gebracht, kijken we gezamenlijk of we met elementen uit de organisatie of van het product ‘pain killers’ en ‘gain creators’ kunnen ontwikkelen. De juiste balans hierin levert een waardepropositie op waarmee je extra relevant onderscheid kan maken met je services en/of producten, wat kan leiden tot nieuwe handelsrelaties, onderscheidende offering ten opzichte van je concurrenten en nieuwe marktkansen.

Vision Kitchen kan samen met de klant een analyse maken van bestaande proposities en producten en deze met de aanwezige expertise, visie en scenario’s relevanter en toekomstbestendiger maken voor de gebruikers.

Heb jij het gevoel dat je businessmodellen, handelsrelaties of offering meer aan zouden kunnen sluiten bij de huidige tijd of heb je interesse in een uitleg over toekomstbestendige merken in de visie van Vision Kitchen? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking en oriëntatie via:

Contact

Scenarioplanning

Omdat er vaak investeringen worden gedaan die een lange terugverdientijd hebben, is het raadzaam om een helder beeld te hebben van de mogelijke toekomstscenario’s voor jouw organisatie en/of sector. Om de mogelijke disruptieve toekomstige aspecten eerder op de radar te krijgen en hier al in een vroeg stadium op te kunnen anticiperen, en om een heldere focus te krijgen, kan Vision Kitchen gezamenlijk met de klant een scenarioplanningstraject opstellen.

Scenarioplanning is een methodiek om verschillende toekomstbeelden te creëren. Het is uiteraard niet een manier om de toekomst te voorspellen, maar om met onzekerheid om te kunnen gaan. Scenario’s geven inzicht in het heden én de toekomst.

Vision Kitchen werkt met een zelfontwikkelde methodiek om alle relevante trends, ontwikkelingen en weak signals te mappen. Op basis van deze database worden de relevante zaken voor de klant gefilterd. Deze ontwikkelingen worden over langere tijd geëxtrapoleerd, wat uiteindelijk de mogelijke scenario’s voor het product of de dienst oplevert.

Benieuwd naar de mogelijkheden rondom scenarioplanning voor jouw organisatie, diensten of merken? Neem contact op met Vision Kitchen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Vision Kitchen’s Incubator

Vision Kitchen’s ‘Incubator’

Wij zien dat het huidige foodsysteem op sommige plekken beschadigd is en moet worden ‘gerepareerd’. Er zijn belangrijke zaken die niet opgepakt worden, omdat ze niet direct in het belang van individuele producenten zijn, of omdat er geen samenwerking opgezet kan worden om collectievere zaken op te pakken. Toch gaat dit soms over thema’s die in het belang zijn van de consument, de maatschappij of het milieu.

Voortkomend uit onze verbazing en/of frustratie hierover worden er regelmatig projecten en activiteiten opgezet in onze eigen ‘Future Food Incubator’, om zaken in beweging te krijgen. Uiteraard kunnen wij niet het hele systeem repareren, maar wij zijn ervan overtuigd dat alle kleine beetjes helpen in de weg naar een betere wereld van food.

De projecten hebben gezondheid, milieu of sociaal-maatschappelijke ontwikkeling als focusgebieden, en uiteraard altijd op het gebied van food.

Benieuwd naar onze lopende projecten? klik hier voor meer informatie.Benieuwd naar wat Vision Kitchen voor jouw organisatie kan doen?
neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vision Kitchen
Stationsplein 45 A4.004
3013AK Rotterdam
info@visionkitchen.nl
+31(0)6 22696476

 


Volg ons via:
twitter-logo    linkedin-logo-3
Twitter       Linkedin